Privacybeleid

V3 construct, met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 2 bus 2, 9800 Astene en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0680.922.380 - vestigingseenheidnummer 2.268.258.886 te Kapellestraat 2 bus 2, 9800 Deinze (hierna “V3 construct bvba”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.
 

V3 construct bvba wil u als klant, de gebruikers van onze diensten, zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. Onder persoonlijke gegevens dient te worden verstaan alle informatie die gerelateerd kan worden aan een persoon, direct of indirect en informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij willen de verzamelde klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om u als klant beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden met ons diensten.  

 

V3 construct bvba vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haarpersoonsgegevens.


In deze Privacy Policy vindt u de informatie over welke gegevens V3 construct bvba verzamelt, waarom wij verzamelen, hoelang wij deze gegevens bewaren en hoe u hierover controle hebt. Wij nodigen u uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy bij gelegenheid eens goed door te nemen.


a. Toepassing


Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze huidige, voormalige en toekomstige klanten welke met ons in contact staan voor al onze activiteiten zijnde verzekeringen, immobiliën & gebouwenbeheer en bouwpromoting. Bovendien is deze Privacy Policy van toepassing op alle bezoekers van onze websites  www.vanmeirhaeghe.be & www.v3construct.be


De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de wet van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonlijke gegevens. V3 construct bvba streeft ernaar om haar plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt.


b. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

Ons kantoor is genoodzaakt voor uw overeenkomsten gerelateerd aan onze activiteiten, uw persoonlijke gegevens te verzamelen.

V3 construct bvba verzamelt uw persoonsgegevens dus hoofdzakelijk via onze website-contactformulieren. Bijkomend kunnen uw gegevens worden verzameld uit overeenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons worden afgesloten, de vrijwillige verstrekking door u als betrokkene, al dan niet via een contactformulier, via commerciële acties waaraan u deelneemt, of wanneer u in ons kantoor langskomt om gebruik te willen maken van onze diensten.
 

Wij kunnen bovendien uw gegevens verzamelen wanneer u deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. Facebook, Google, LinkedIn ed.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in één van onze dienstverlenende activiteiten. In dat geval zullen we u eerst vragen in onze communicatie of u de nodige interesse heeft om bij ons gebruik te maken van onze diensten conform deze Privacy Policy. Indien u niet geïnteresseerd zou zijn, kan ons kantoor een aantal beperkte gegevens van u verwerken, om uw wens niet door ons benaderd te worden te kunnen nakomen.


c. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden?


Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens treedt V3 construct bvba op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy. Al onze medewerkers treden op als verwerkers van gegevens in functie van hun beroepsuitoefening.
 

Dit neemt niet weg dat u een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking hiervan die u als klant toelaat gebruik te maken van onze diensten. In deze hoedanigheid dient u steeds de nodige toestemming te geven met het oog op sluiten van een overeenkomst. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.
 

d. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken uw gegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig op basis van volgende rechtsgronden: contract/overeenkomst, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang en toestemming.


I. In hoofdzaak het sluiten van contracten voor onze dienstverleningen en activiteiten in verzekeringen, immobiliën, gebouwenbeheer en bouwpromoting.


II. Precontractuele maatregelen
III. Gerechtvaardigd belang om advies te kunnen verstrekken
IV. Gerechtvaardigd belang om offertes op maat te kunnen aanbieden
V. Gerechtvaardigd belang om ondersteuning te kunnen bieden bij het beheer en afhandeling van een schadegeval.
VI. De mogelijkheid hebben te kunnen prospecteren.
VII. Met uitdrukkelijke toestemming medische gegevens te verwerken.
VIII. Wettelijke verplichtingen 

e. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?


Algemeen
V3 construct bvba verwerkt de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en onze doelstellingen opgenomen in deze Privacy Policy. Een deel van deze gegevens zijn verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Uw aanvullende gegevens zijn niet verplicht maar kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw verlangens en behoeften of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen opgelegd door derden vermeld onder punt G.


Het gaat onder meer om volgende persoonsgegevens:
× Natuurlijk persoon of rechtspersoon
× Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
× Geboortedatum en -plaats, overlijdensdatum, burgerlijke staat, geslacht
× Rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, nationaliteit en de geldigheid ervan
× Rijbewijs, land van uitgifte, geldigheid
× Foto’s en video’s
× Wat u leuk vindt
× Bankrekeningnummer
× Salaris, omzet
× Werkgever, personeelsleden
× Familieleden 

f. Beveiliging van uw gegevens?


Wij streven er te allen tijde naar om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel fysiek als op het netwerk van ons kantoor. Wij dragen dan ook zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Indien u weet heeft van of mogelijks een vermoeden hebt van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via info@v3construct.be
Het aantal medewerkers in ons kantoor dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.


g. Verstrekken van gegevens aan derden?


V3 construct bvba verkoopt uiteraard geen persoonsgegevens aan derde partijen en zal dit ook nooit doen, noch worden gegevens doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door V3 construct bvba.


h. Wat zijn uw rechten?

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van V3 construct bvba, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.
U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt K. van deze Privacy Policy. V3 construct bvba zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde en achterzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt K. van deze Privacy Policy.
Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit (GBA) – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op de rechtsgronden van V3 construct bvba. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt V3 construct bvba de verwerking van die persoonsgegevens tenzij V3 construct bvba dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op gratis toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:
I. Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
II. Voor welke doeleinden wij die verwerken;
III. Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
IV. Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
V. Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
VI. Welke rechten u heeft.


Recht op rectificatie en Recht op gegevensverwijdering


U heeft als klant het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor worden de klantenfiches bij elk contact aangeboden om uw gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u dan ook steeds elke wijziging te melden, zoals bijvoorbeeld in geval van een verhuis of wijziging van mailadres.
U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
I. De persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
II. Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
III. U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door V3 construct bvba;
IV. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
V. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op V3 construct bvba rust.

V3 construct bvba zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal V3 construct bvba eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.


Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door V3 construct bvba. Wij kunnen dan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is V3 construct bvba bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor minimaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking


Ook heeft u als betrokkene het recht om van V3 construct bvba de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:
I. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die V3 construct bvba in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
II. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
III. V3 construct bvba heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
IV. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van V3 construct bvba zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
V. In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door V3 construct bvba.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van V3 construct bvba te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.


i. Bewaartermijnen?


V3 construct bvba bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang als nodig is, gebaseerd op redelijke termijn of wetgeving, om de doeleinden zoals beschreven in punt D. te realiseren.
 

j. Cookies – Website


Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met V3 construct bvba deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert V3 construct bvba ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.
Websites


Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door V3 construct bvba enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch V3 construct bvba behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de websites te wijzigen, dan wel de gehele websites of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.
De toegang tot eventuele private gedeelten van de websites kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de websites. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van V3 construct bvba en dat door de loutere mededeling van informatie aan ons kantoor, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.


Het verlenen van toegang tot eventuele privaat gedeelte van de websites van V3 construct bvba middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door V3 construct bvba worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. Onze websites vermeld soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door gesponsorde events ed.) . Wij kunnen helaas niet uitsluiten dat al deze verwijzingen GDPR-compliant zijn. Het is dus goed mogelijk dat de gebruikersvoorwaarden van deze links niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies
Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze websites kunnen deze cookies worden herkend.

k. Contactgegevens


Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:
V3 construct bvba T.a.v. Verwerkingsverantwoordelijke – Vanmeirhaeghe Guido

Kapellestraat 2 bus 2, 9800 Deinze Tel: +32 9 386 94 95
e-mail: info@v3construct.be

l. Wijzigingen

V3 construct bvba behoudt zich het recht deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op onze websites worden gepubliceerd. Het is aangewezen deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Het is steeds mogelijk een kopie van deze Privacy Verklaring te bekomen op een duurzame drager doormiddel van een aanvraag via de contactgegevens vermeld in punt K.